دوستان،
 بالاخره بعد از تمام بدقولی های ناشرو، چاپخونه و ....کتابم رو برا فردا یعنی روز جمعه به نمایشگاه تهران رسوندند....عزیزانی که در تهران زندگی میکنند و مایل هستند این آدرس غرفه ست:
راهروی ۱۳، سالن ۵، غرفه ۲۵، انتشارات همیاران جوان، کنار همشهری هست.
کتاب ماکارون ها از سری کتابهای شیرینی فرنگی  جلد اول، همراه با DVDآموزشی